ای کاش بیان یک ذره با کیفیت‌تر بود ت‌ https://www.instagram.com/javadanbardaran/