سکوت

شمعی، به قیمت سوختن جانش تاریکی را می درد...

معرفی نامه

من
 یک
 جوانِ 
طلبه یِ
 حزب اللهیِ
 20 ساله یِ 
چاقِ 
متفکرِ 
درونگرایِ
 تُخصِ 
منظمِ 
شوخ طبعِ 
متأهلِ 
خلاق 
هستم
کبریتی خسته
در گوشه ای
غرق در فکر است
و غافل از گذر زمان
من در فضای مجازی
Designed By Erfan